pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Projekty | Projects

 • Projekt pn.„Modernizacja Ciepłowni Kortowo w celu ograniczenia emisji”

  dodano: 2019-03-15 11:04:00

  W dniu 6 marca 2019 r. została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa o dofinansowanie w formie pożyczki projektu pn. „Modernizacja Ciepłowni Kortowo w celu ograniczenia emisji”, zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach programu priorytetowego nr 5.8.1 „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) E-KUMULATOR Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu”. 

  Umowa przewiduje współfinansowanie projektu do kwoty 36,7 mln zł. Kwota pożyczki pozwoli na pokrycie 75% kosztów kwalifikowanych projektu, a pozostała część nakładów inwestycyjnych pokryta zostanie ze środków własnych MPEC.

  Umowa zakłada realizację głównego celu Programu, jakim jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez następujące działania inwestycyjne:

  1. budowa instalacji ograniczającej emisję tlenków azotu,
  2. budowa instalacji oczyszczania spalin (odsiarczanie i odpylanie) wraz z infrastrukturą związaną (kanały spalin, nowy komin, monitoring emisji),
  3. poprawa stanu technicznego kotła K-3, jednego z pięciu obecnie eksploatowanych kotłów wodnych WR-25.

  Dokonanie tak istotnej modernizacji Ciepłowni Kortowo będzie konieczne ze względu na wejście w życie, począwszy od 2023 roku, zaostrzonych wymogów dotyczących emisji określonych w dyrektywie 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (tzw. „dyrektywa IED”).

  W efekcie realizacji projektu nastąpi poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Szczegółowe cele Projektu obejmują ograniczenie, począwszy od 2022 roku, emisji:

  • dwutlenku siarki o ok. 217,77 Mg/rok,
  • tlenków azotu o ok. 29,38 Mg/rok;
  • pyłów o średnicy w przedziale 2,5 - 10 mikrometra o ok. 15,73 Mg/rok.

Aktualności

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: °C
Prędkość wiatru: m/s
Nasłonecznienie: W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

facebook