pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Aktualności

 • Sprzedaż działek - ogłoszenie

  dodano: 2019-07-04 11:14:00

   

  O G Ł O S Z E N I E


  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 46, województwo warmińsko – mazurskie. Osoba upoważniona do kontaktu: bszylanska@mpec.olsztyn.pl

  I. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 46, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, Nr KRS 0000072800, NIP 739-02-00-206, zwane dalej „SPRZEDAJĄCYM" ogłasza licytację ustną na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Zamenhofa 16, 16A oraz Cichej 5 w Olsztynie województwo warmińsko-mazurskie, obejmujących działki ewidencyjne:
  a) Nr 23 i 22/4 obręb ewidencyjny 16 o powierzchni 0,1326 ha, księga wieczysta nr OL10/00034141/0,
  b) Nr 97 i 22/3 obręb ewidencyjny 16 o powierzchni 0,5125 ha, księga wieczysta nr OL10/00104404/4,
  c) Nr 22/5 obręb ewidencyjny 16 o powierzchni 0,3493, księga wieczysta nr OL10/00018578/4.

  II. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY.


  1. Nieruchomość zabudowana znajdująca się w Olsztynie przy ul. Zamenhofa 16, składająca się z działki gruntu o numerach 23 i 22/4 obręb ewidencyjny 16, o powierzchni całkowitej 0,1326 ha. Na działce znajdują się następujące budynki: magazyn murowany, transformator, portiernia. Sprzedający posiada prawo własności działek gruntowych, prawo własności budowli i urządzeń w niej zainstalowanych. Nieruchomość uzbrojona jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Bezpośrednie otoczenie jest zagospodarowane i stanowi teren zabudowy wielorodzinnej i usługowej. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych - księga wieczysta nr OL10/00034141/0.


  2. Nieruchomość niezabudowana znajdująca się w Olsztynie przy ul. Zamenhofa 16 „A”, składająca się z działki gruntu o numerach 97 i 22/3 obręb ewidencyjny 16, o powierzchni całkowitej 0,5125 ha. Sprzedający posiada prawo własności działek gruntowych, prawo własności budowli i urządzeń w niej zainstalowanych. Nieruchomość uzbrojona jest w instalację elektryczną,, wodociągową, kanalizacyjną. Na działce 22/3 znajdują się 3 garaże murowane – powierzchnia zabudowy pod garaże to 69m2. Bezpośrednie otoczenie jest zagospodarowane i stanowi teren zabudowy wielorodzinnej i usługowej. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych - księga wieczysta nr OL1O/00104404/4.


  3. Nieruchomość zabudowana znajdująca się w Olsztynie przy ul. Cicha 5, składająca się z działki gruntu o numerze 22/5 obręb ewidencyjny 16, o powierzchni całkowitej 0,3493 ha. Na działce znajdują się następujące budynki: budynek biurowy murowany, budynek magazynowy murowany, garaże murowane, budynek warsztatów murowany. Sprzedający posiada prawo użytkowania wieczystego działek gruntowych, prawo własności budowli i urządzeń w niej zainstalowanych. Nieruchomość uzbrojona jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Bezpośrednie otoczenie jest zagospodarowane i stanowi teren zabudowy wielorodzinnej i usługowej. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych - księga wieczysta nr OL1O/00018578/4.


  III. Cena wywoławcza za opisane w pkt. 2 OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY działki wynosi 2 678 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100).


  IV. Sprzedający informuje, że na ww. nieruchomościach ustanowiono hipotekę na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego oraz że jest związany umowami najmu pomieszczeń budynków usytuowanych na ww. nieruchomościach zabudowanych (umowy do wglądu u siedzibie Zamawiającego).


  V. W Załączniku nr 1 umieszczono aktualne zdjęcia nieruchomości.  Dla zainteresowanych możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu oraz wgląd w dokumentację. Osobą upoważnioną przez MPEC Sp. z o.o. do prowadzenia wizji lokalnej oraz udostępniania dokumentacji jest Pan Krzysztof Kamiński(e-mail: kkaminski@mpec.olsztyn.pl tel. kom. 501 285 621).


  VI. Wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszego postępowania oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.


  VII. Sprzedający informuje, że rozpatrywane będą jedynie oferty na cały przedmiot sprzedaży wyszczególniony w pkt. 1 a), b), c) niniejszego Ogłoszenia.


  VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.


  Sprzedający żąda wniesienia wadium w terminie do dnia 10.09.2019 r. godz. 10°° na następujących zasadach:
  1) Wadium wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
  2) Wadium należy wnieść w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego
  w banku BOŚ S.A. nr 13 1540 1072 2107 5011 7001 0006 z dopiskiem: Wadium „Sprzedaż działek ul. Zamenhofa". Za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Sprzedającego (tj. datę i godzinę wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedającego).
  3) Sprzedający zwróci wadium na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
  4) Zatrzymanie należności z wadium dotyczy następujących przypadków: brak wpłaty oferowanej kwoty za nieruchomość, realizacja transakcji stała się niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
  5) Kupujący, który nie złożył wadium w terminie nie zostanie dopuszczony do licytacji.
  6) Sprzedający zwraca wadium wszystkim zainteresowanym niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Kupującego, którego oferta została wybrana) lub w przypadku unieważnieniu postępowania.
  7) Kupującemu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Sprzedający zwraca wadium niezwłocznie po dokonaniu zapłaty całkowitej wartości przedmiotu zamówienia.
  IX. Termin licytacji - Licytacja odbędzie się dnia 10.09.2019 r. o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Spółki w Olsztynie przy ul. Słonecznej 46 II piętro.


  X. Przed przystąpieniem do licytacji Sprzedający będzie żądał od wszystkich uczestników: KRS firmy, którą reprezentuje oraz Dowodu Osobistego lub pełnomocnictwa udzielonego przez osoby umocowane prawnie do udzielania pełnomocnictw, Dowodu Osobistego od osób fizycznych, dowodu wpłaty wadium.


  XI. Kryterium oceny ofert: najwyższa cena oferty netto za działki a), b), c) łącznie


  XII. Akt notarialny zostanie podpisany w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Władysławskiego,
  10-540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 21/3, niezwłocznie, po wpłaceniu 100% kwoty przyjętej Oferty.


  XIII. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, iż dalsze jego prowadzenie nie leży w interesie Sprzedającego, czego nie można było przewidzieć wcześniej.

  Widok działek na Google Maps

  Spacer wirtualny wzdłuż działek

  Pełna treść ogłoszenia na stronie BIP

   

  Widok na działki - Google Maps

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 18.7 °C
Prędkość wiatru: 1.5 m/s
Nasłonecznienie: 146.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 21.1 m3/h
Moc źródła ciepła: 0.2 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 57.6 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 45.5 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 981.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 15.8 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 0.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 0.0 °C

facebook