pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Aktualności

 • Nowa elektrociepłownia w nowym postępowaniu

  dodano: 2017-09-04 11:44:00

  W wyniku przeprowadzonego postępowania pn. „Wybór partnera prywatnego w celu świadczenia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie”, którego celem było - między innymi, zaprojektowanie i wybudowanie nowej elektrociepłowni opalanej paliwem wytwarzanym z odpadów komunalnych oraz operowanie i serwisowanie tej instalacji, wpłynęła jedna ważna oferta, którą złożyła koreańska firma POSCO. Wartość uzyskanej oferty przewyższa znacząco kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia. W tej sytuacji MPEC zdecydował o unieważnieniu postępowania.

  Pomimo takiego rozstrzygnięcia postępowania, potrzeba budowy nowego źródła ciepła dla Olsztyna jest faktem, dlatego proces będzie kontynuowany. Przemawia za tym szereg argumentów merytorycznych, wielokrotnie weryfikowanych przez liczne grona eksperckie. Główne założenia projektu zostają więc utrzymane w mocy, a ich szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w Księdze Projektu.
  Fundamentalna przesłanka budowy nowego źródła ciepła wynika z potrzeby uzupełnienia deficytu mocy wytwórczych w systemie ciepłowniczym Olsztyna, po zakończeniu dostaw ciepła z Fabryki Opon Michelin Polska S.A. oraz z konieczności dokonania modernizacji istniejącej Ciepłowni Kortowo pod kątem jej dostosowania do nowych, zaostrzonych wymogów środowiskowych, które zaczną obowiązywać od początku 2023 roku.
  Ważnym aspektem realizacji projektu jest uzyskanie przez olsztyński system ciepłowniczy statusu systemu efektywnego energetycznie. Można to osiągnąć poprzez maksymalizowanie wytwarzania ciepła w oparciu o kogenerację oraz paliwa odnawialne. Ponadto - ze względu na częste zmiany na rynku surowców energetycznych - ważna jest również możliwość wytwarzania ciepła w oparciu o miks paliwowy: biomasę, paliwo wytworzone z odpadów komunalnych, węgiel i gaz. Przypominamy, że obecnie ciepło na potrzeby miejskiej sieci w Olsztynie wytwarzane jest w 99% w oparciu o spalanie węgla kamiennego.
  Analiza dostępnych lokalnie paliw, zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi, wybudowanie  i rozpoczęcie działalności przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie (ZGOK), były podstawą do podjęcia przez Władze Miasta decyzji o uwzględnieniu w miksie paliwowym Olsztyna również paliwa alternatywnego, co zostało ujęte w dokumentach strategicznych miasta. Paliwo alternatywne (frakcja energetyczna z odpadów) jest to resztkowe paliwo odpadowe powstałe z przetworzenia odpadów komunalnych pozostałych po procesie przetworzenia, odzysku i recyklingu surowców. W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami na lata 2016-2020 potencjał takiego paliwa w naszym województwie określony został na poziomie nie mniejszym niż 100 tys. ton rocznie. Jednakże uszczelnienie systemu gospodarki odpadami w Regionie Centralnym oraz pierwsze dwa lata funkcjonowania olsztyńskiego ZGOKu wskazują, iż frakcji energetycznej z odpadów wymagającej zagospodarowania poprzez odzysk energetyczny będzie znacznie więcej. Nie wykorzystanie tego paliwa przez nową elektrociepłownię, która będzie zlokalizowana w bliskim sąsiedztwie ZGOKu, byłoby dużym marnotrawstwem i prowadziłoby do wzrostu kosztów unieszkodliwienia w innych instalacjach poza regionem.
  Projekt budowy nowej elektrociepłowni ma szansę na otrzymanie dofinansowania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W grudniu 2016 r. MPEC złożył wniosek o dofinansowanie, który uzyskał pozytywna ocenę merytoryczną I stopnia, a obecnie czeka na wyniki oceny merytorycznej II stopnia. Projekt został zgłoszony przez Ministerstwo Rozwoju do wsparcia w ramach Inicjatywy JASPERS. Wnioskowana kwota dofinansowania to 180 mln zł.

  MPEC zamierza kontynuować realizację projektu poprzez uruchomienie nowego postępowania. Zgodnie z procedurami i obowiązującym prawem, przeprowadzony zostanie dialog techniczny, który pozwoli na zidentyfikowanie szerokiego grona podmiotów zainteresowanych udziałem w postępowaniu przetargowym, poznanie ich oczekiwań i możliwości zaangażowania w projekt. W ramach spotkań dialogu technicznego mamy nadzieję na kontakt z podmiotami  branżowymi wyspecjalizowanymi w prowadzeniu działalności energetycznej oraz odpadowej, a także z funduszami inwestycyjnymi. Dialog techniczny  zostanie przeprowadzony we wrześniu, a do końca października 2017 r. planowane jest ogłoszenie nowego postępowania. Projekt, ujęty jest w dokumentach strategicznych miasta i województwa, uzyskał niezbędne pozwolenia i decyzje, stąd spodziewamy się, że w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu zgłosi się liczne grono podmiotów.
  Zakończenie postępowania powinno nastąpić w trzecim kwartale 2018 r.


  Zarząd MPEC Sp. z o.o.

   

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: °C
Prędkość wiatru: m/s
Nasłonecznienie: W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

facebook