pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Aktualności

 • Konsultacje społeczne w zakresie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

  dodano: 2015-03-18 12:29:00

  Konsultacje społeczne dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna przewidziane są na okres 17-31.03.2015 r., w tym spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 31.03.2015 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta (pl. Jana Pawła II 1, sala 219). Przez w/w okres konsultacje będą prowadzone na miejskiej Platformie Konsultacji Społecznych (www.konsultacje.olsztyn.eu). Składanie uwag drogą elektroniczną będzie odbywać się za pomocą Platformy.

  Dokument "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej" wyznaczy konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń powietrza, poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Olsztyna. W PGN dąży się do osiągnięcia do 2020 roku celów określonych w pakiecie energetyczno-klimatycznym (tzw. pakiet 3x20)  tj.:

  - redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20%;
  - zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii do 20%;
  - redukcji energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej o 20%.

  Zasadniczym elementem PGN jest sprecyzowanie celów strategicznych i szczegółowych, które będą realizowane poprzez konkretne działania inwestycyjne i nieinwestycyjne, zgodne z wieloletnimi planami finansowymi Miasta Olsztyna. Przykładem działań ujętych w planie mogą być: termomodernizacja budynków wraz ze zmianą sposobu ogrzewania, zastosowanie inteligentnego oświetlenia w budynkach, modernizacja oświetlenia ulicznego, modernizacja taboru komunikacji publicznej, budowanie parkingów Park&Ride oraz Park&Bike. Działania te będą wsparte szeroko zakrojonymi akcjami informacyjnymi i edukacyjnymi.

  Stworzenie PGN jest konieczne dla podmiotów, które chcą korzystać z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Według informacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, PGN będzie warunkiem uzyskania finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, wykorzystania OZE, czy zrównoważonego transportu miejskiego. Miasto będzie mogło również wykorzystać PGN do starania się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), funduszy EOG oraz środków krajowych (dysponowanych przez NFOŚiGW).

  Wymiernym efektem realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej będą oszczędności dla lokalnego budżetu dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii elektrycznej i innych mediów, udoskonalenie zarządzania środowiskiem w mieście oraz poprawa jakości powietrza.

  Działania zawarte w planie będą spójne z obowiązującym Programem Ochrony Powietrza (POP) dla miasta, by skutecznie zwiększyć skuteczność działań dla poprawy jakości powietrza w Olsztynie w zakresie redukcji emisji takich zanieczyszczeń jak tlenki azotu, benzo(a)piren oraz pyły PM10 i PM2,5 pochodzące głównie z niskiej emisji tj. transportu oraz spalania paliw w przydomowych piecach. Tu kluczową rolę pełnić będzie ciepło z miejskiej sieci, której operatorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie. Ciepło sieciowe jest najczystszym, najbezpieczniejszym, a jednoczesnie najtańszym sposobem ogrzewania wskazanym w olsztyńskim POP. Program przewiduje, w kilkunastoletniej perspektywie, zmianę sposobu ogrzewania dla budynków o łącznej powierzchni użytkowej ponad 310.000 m2. Niezbędne jest pozyskanie środków do sfinansowania budowy instalacji wewnętrznych, sieci, przyłączy i węzłów cieplnych. 

  Niemniej ważne miejsce we wdrożeniu założeń gospodarki niskoemisyjnej zajmują inne projekty przygotowywane przez MPEC:

  - Projekt przebudowy systemu dystrybucji ciepła przez zastosowanie energooszczednych rozwiązań - etap II i III. Zadania przewidziane do realizacji w latach 2014-2020 obejmą przebudowę ok. 24 km sieci miejskiej oraz modernizację kilkudziesięciu węzłów cieplnych. Pozwoli to na ograniczenie strat ciepła oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych.

  - Projekt budowy spalarni palnej frakcji odpadów komunalnych. Instalacja ta, dostarczająca ciepło do olsztyńskiego systemu ciepłowniczego, będzie wyłączona z systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. W świetle ustawy z 20 lutego 2015 zaliczona będzie również do instalacji OZE.

Zdjęcia

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: °C
Prędkość wiatru: m/s
Nasłonecznienie: W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

facebook