pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Aktualności

 • Informacja o ofercie złożonej w postępowaniu MPEC/PT-DBH-HG/79/12

  dodano: 2017-08-08 10:42:00

  W dniu 31 lipca 2017 r. do godz. 12.00 (w terminie składania ofert) w ramach toczącego się postępowania pn. „Wybór Partnera Prywatnego w celu świadczenia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie” wpłynęła jedna oferta, którą złożył następujący Wykonawca:

  Nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Wartość oferty brutto
  POSCO Engineering & Construction Co. Ltd.                                        ul. 180, Daesong-ro, Nam-gu
  37863 Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Republika Korei                                                                                        
  Łącznie: 1.669.854.150 zł (w tym: łączne wynagrodzenie za Fazę Projektowania i Fazę Budowy w wysokości 633.450.000 zł brutto oraz łączne wynagrodzenie z Umowy Operatorskiej w wysokości 1.036.404.150 zł brutto)

  Oferta jest badana i oceniana przez Komisję Przetargową.

  Przypominamy, że postępowanie zostało wszczęte w dniu 30 listopada 2012 r. i miało na celu zapewnienie dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie przez okres 25 lat. Projekt zakładał wykorzystanie paliwa alternatywnego wytwarzanego przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie oraz opcjonalnie z pozostałych zakładów na terenie województwa. Projekt zakładał wybudowanie nowej elektrociepłowni oraz zmodernizowanie Ciepłowni Kortowo oraz zarządzanie infrastrukturą wytwórczą przez okres 25 lat. Postępowanie toczyło się w trybie dialogu konkurencyjnego, w którym uczestniczyło 5 podmiotów wybranych na podstawie kryteriów dopuszczających do udziału w postępowaniu. W ramach dialogu konkurencyjnego  wypracowane zostały wszelkie aspekty przedsięwzięcia, w tym docelowe rozwiązanie techniczne i model organizacyjno-prawny. Przedsięwzięcie realizowane będzie w formule spółki celowej – spółki PPP, do której strona publiczna wniesie aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na którą składa się grunt przy ul. Lubelskiej oraz Ciepłownia Kortowo, a partner prywatny wkłady gotówkowe. Zadaniem partnera prywatnego (wykonawcy) w ramach złożonej oferty jest zaprojektowanie i wybudowanie nowej Instalacji oraz operowanie tym obiektem przez okres 25 lat. Spółka PPP, która będzie właścicielem całej infrastruktury wytwórczej, realizować będzie dostawy ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz świadczyć będzie usługę termicznego zagospodarowania frakcji palnej z odpadów komunalnych.

  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poinformował zebranych, że Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 3.539.900.000 złotych brutto. Na kwotę tę składa się wartość dostaw ciepła od spółki PPP przez okres 25 lat oraz wartość usługi zagospodarowania odpadów przez okres 15 lat. Kwota, jaką Zamawiający przeznacza na zamówienie wyliczona została z uwzględnieniem podatku VAT według obecnie obowiązującej stawki (23%) oraz corocznej inflacji.

  Jednocześnie Zamawiający poinformował, że z powyższej kwoty na sfinansowanie zaprojektowania i wybudowania instalacji oraz operowania instalacją przez okres 25 lat zamierza przeznaczyć kwotę 811.800.000 złotych brutto.

  Informację z otwarcia ofert zamieszczono na stronie www.bip.mpec.olsztyn.pl, w zakładce Przetargi i zamówienia publiczne (link)

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: °C
Prędkość wiatru: m/s
Nasłonecznienie: W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

facebook