pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Aktualności

 • Dialog na ostatniej prostej

  dodano: 2015-06-11 13:34:00

  Rozmowa z Lidią Warnel, Kierownikiem Projektu oraz Wiceprezes ds. Ekonomicznych Spółki MPEC. 

  Jak przebiegają prace nad Projektem? Kiedy planowane jest ogłoszenie specyfikacji?

  - W maju 2013 r. dokonaliśmy wyboru 5 podmiotów, które od tego czasu biorą udział w dialogu konkurencyjnym. Nie spodziewaliśmy się, że proces okaże się tak trudny i długotrwały – minęły już 2 lata. W tym czasie - z udziałem naszych Partnerów, wykonaliśmy ogromną pracę. Przypominam, że postępowanie przetargowe rozpoczynaliśmy bez określenia docelowego rozwiązania, jak to ma miejsce w większości projektów, gdzie strona publiczna ma już gotową dokumentację, decyzję środowiskową, czy nawet pozwolenie na budowę. My wszczynając postępowanie określiliśmy jedynie potrzeby strony publicznej, jakimi było zapewnienie dostaw ciepła, zagospodarowanie odpadów oraz modernizacja ciepłowni Kortowo. Określiliśmy, iż realizacja przedsięwzięcia ma się odbywać w formie Spółki. Wówczas nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że nie ma dotychczas przykładu realizacji projektu PPP instytucjonalnego w Polsce. Ponadto realizacja projektu, w którym powstaje nowy obiekt, a także modernizowana jest istniejąca infrastruktura, też nie jest typowym rozwiązaniem, co podkreślają zarówno Partnerzy Prywatni, jaki i instytucje finansujące.  Obecnie jesteśmy już na „ostatniej prostej”, ale nie oznacza to rozprężenia w zespole. Wręcz przeciwnie - intensyfikacja prac jest bardzo duża, spotkania robocze zespołu i telekonferencje odbywają się codziennie. Ponadto organizujemy spotkania z partnerami, w trakcie których negocjujemy zapisy poszczególnych umów projektu, procedujemy z instytucjami finansującymi. Planujemy, iż SIWZ - wraz z zaproszeniem do składania ofert, zostanie ogłoszony z końcem września – października, a Partnera Prywatnego wyłonimy w I kwartale 2016 r.

  Projekt spotyka się z niechęcią pewnej grupy osób, która twierdzi, iż planowane jest przejęcie MPEC przez prywatnego inwestora...

  - Rzeczywiście zdarzają się głosy nielicznej grupy osób, która negatywnie wyraża się o naszym projekcie. Takie są prawa demokracji, każdy ma prawo przedstawić swoje opinie i poglądy, które często oparte są o własne przekonania i populistyczne hasła, a nie o merytoryczne przesłanki. Takie sytuacje mają miejsce  podczas realizacji wszystkich projektów. Mając świadomość wagi powierzonych nam zadań, wsłuchujemy się w głosy naszych oponentów, przedstawiamy merytoryczną argumentację. Przykre jest to, iż do grona oponentów zaliczają się pracownicy MPEC, którzy nie identyfikują się z polityką firmy i szkodzą wizerunkowi MPEC. A przecież pracownicy mają największą wiedzę na ten temat, bowiem informację o projekcie przekazywane są przez nas na bieżąco - w trakcie cyklicznych spotkań z załogą. Nie jest prawdą, iż MPEC zostanie przejęty przez Partnera Prywatnego. Projekt zakłada, iż ciepłownia Kortowo oraz grunt przy ul. Lubelskiej zostaną wniesione do nowej spółki - jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, jednak pozostała część majątku pozostanie w MPEC. W zamian za wniesiony do spółki majątek MPEC uzyska istotny pakiet udziałów w spółce PPP, w której dużym udziałowcem będą również Polskie Inwestycje Rozwojowe. MPEC i PIR będą miały znaczącą większość w Spółce PPP, natomiast Partner Prywatny obejmie pakiet mniejszościowy – prawdopodobnie będzie to nawet poniżej 20%. Dzięki zaangażowaniu środków PIR, zwiększa się wykonalność przedsięwzięcia, a Partner Prywatny może się skupić na swoich zadaniach  – tj. wybudowaniu i operowaniu nową instalacją. Partner Prywatny wnosi do przedsięwzięcia swoje kompetencje i unikalne know- how , co gwarantuje niezakłóconą pracę instalacji przez okres 25 lat.  Reasumując - w wyniku realizacji Projektu na rynku ciepłowniczym miasta funkcjonować będą dwie spółki. Będzie to dzisiejsza spółka MPEC, która zajmować się będzie przesyłem i dystrybucją ciepła, w której miasto Olsztyn posiada 100% udziałów. Po dokonaniu wyboru Partnera Prywatnego utworzona zostanie nowa spółka, która będzie wytwarzać ciepło w nowej Instalacji oraz ciepłowni Kortowo. Po zrealizowaniu ścieżki wyjścia PIR z projektu, MPEC uzyska większościowy pakiet udziałów w tej spółce.


  Oponenci twierdzą, że spalarnia będzie szkodzić środowisku, że zamiast budować "drogą spalarnię", lepiej jest wybudować np. dwa kotły węglowe.

  - Planowana instalacja nie będzie spalać zmieszanych odpadów komunalnych, jak ma to miejsce w pozostałych spalarniach w kraju, dla których głównym celem jest unieszkodliwienie odpadów, a wytworzenie energii elektrycznej i ciepła jest sprawą drugorzędną. Nasza instalacja spalać będzie paliwo alternatywne pochodzące z przetworzenia odpadów komunalnych, czyli frakcję palną odpadów, zwaną również RDF. Jest to produkt o wysokiej wartości energetycznej, pozbawiony w procesie przetworzenia wielu szkodliwych substancji oraz frakcji niepalnej. Ponadto, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, produkt taki przechodzi już wcześniej proces odzysku surowców, np. w wyniku selektywnej zbiórki. Instalacja ta ma obowiązek, zgodnie z obowiązującym prawem, spełnić najsurowsze normy emisyjne, dużo ostrzejsze niż dla typowych kotłowni węglowych. Mitem jest, że spalarnie są szkodliwe dla środowiska. Gdyby tak było nie powstałyby setki tego typu obiektów w całej Europie, zwłaszcza tych zlokalizowanych w centrach wielu stolic. W najbardziej ekologicznym kraju w Europie, jakim niewątpliwie jest Szwecja, funkcjonuje obecnie 36 tego typu instalacji i planowane jest wybudowanie kolejnych. Instalacje termicznego unieszkodliwiania odpadów wyposażone są w systemy ciągłego pomiaru spalin, a w przypadku, gdyby nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej emisji, instalacja automatycznie zostałaby unieruchomiona. W tym kontekście dziwi fakt, iż jest przyzwolenie społeczne na spalanie różnego typu odpadów we własnych piecach. Nikt wówczas nie protestuje i nie twierdzi, że sąsiad, który spala odpady zanieczyszcza środowisko i zatruwa otoczenie. Na osiedlach mieszkaniowych, które nie są podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, powietrze w trakcie trwania sezonu grzewczego jest bardzo zanieczyszczone. To jest - moim zdaniem, prawdziwy problem Olsztyna jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, a w szczególności powietrza.

  A może jednak warto budować nową instalację w oparciu o węgiel?

  -
  Na pewno nie. Nie jest to rozsądne rozwiązanie w sytuacji, gdy w mieście będzie funkcjonować ciepłownia Kortowo, która spala to paliwo. Nie wiemy dzisiaj przecież, jak będą kształtować się ceny węgla w przyszłości, a przede wszystkim jaki będzie poziom cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Myślę, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z faktu, iż z jednej tony węgla emitowane są dwie tony dwutlenku węgla, a po roku 2020 nie będą już przyznawane bezpłatne uprawnienia do emisji tego gazu. Owszem, wybudowanie instalacji węglowej wymagałoby niższych nakładów inwestycyjnych, niż w przypadku instalacji spalającej paliwo z odpadów. Jednakże należy spojrzeć na temat szerzej – Olsztyn położony jest na północy kraju, z dala od złóż surowców energetycznych, stąd najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie do celów energetycznych paliwa dostępnego lokalnie, jakim są właśnie przetworzone odpady komunalne. Zwrócić uwagę też trzeba na fakt, iż w mieście i województwie powstały instalacje, które w procesie mechaniczno – biologicznej obróbki, przetwarzają odpady komunalne w tzw. paliwo alternatywne (RDF). Tak przetworzone odpady komunalne powinny być zagospodarowane – dopiero wówczas zostanie zakończony pełny proces zagospodarowania odpadów. Można to zrobić na miejscu, w planowanej instalacji lub szukać odpowiedniej instalacji w kraju, co generowałoby wysokie koszty związane z transportem odpadów na duże odległości. Od 2016 r. odpadów komunalnych o kaloryczności powyżej 6 MJ/kg nie będzie można składować na wysypiskach, co zresztą byłoby ogromnym marnotrawstwem. Najlepszym więc rozwiązaniem, zarówno z punktu widzenia ciepłowniczego, jak i gospodarki odpadami, jest wykorzystanie RDF do celów energetycznych. Takie rozwiązanie postulowane było w trakcie konsultacji społecznych – również przez dzisiejszych oponentów.

  Padają też argumenty, że zabraknie odpadów. Jak wówczas pracować będzie spalarnia?

  - Czy naprawdę wierzycie Państwo w to, że mieszkańcy Olsztyna przestaną nagle wytwarzać odpady? Dalsze uszczelnianie systemu gospodarki odpadami wpłynie wręcz na zwiększenie strumienia odpadów, które zamiast zalegać na nielegalnych wysypiskach, czy też w pobliskich lasach będą trafiać do instalacji ZGOK. Wraz z rozwojem cywilizacji wytwarzana jest coraz większa liczba odpadów – jest to prawidłowość, której nie unikniemy również w naszym kraju. Dlatego naszą troską powinno być jak najbardziej racjonalne zagospodarowanie odpadów – standardy w tym zakresie wymusza na nas Unia Europejska. Do tego typu działań należy selektywna zbiórka odpadów u źródła, możliwie najwyższy odzysk materiałowy, dalsze przetworzenie odpadów w instalacjach typu MBP, a na końcu tego procesu powinno być termiczne unieszkodliwienie przetworzonej frakcji wraz z odzyskiem energii. Nasza instalacja wpisuje się w tę hierarchię postępowania z odpadami. Zwracam uwagę, iż w tym procesie nie ma możliwości składowania odpadów na wysypiskach.
  Pragnę podkreślić, iż zbadaliśmy dostępność RDF na terenie kraju, a w szczególności naszego województwa. Przypominam, że w Olsztynie – w bliskim sąsiedztwie planowanej przez nas instalacji, spółka ZGOK realizuje budowę instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, która będzie wytwarzać ok. 45-50 tys. ton RDF rocznie. A więc nasza instalacja - niemalże „przez płot”, będzie miała zapewnione ok. 50% potrzebnego wolumenu. Już dziś prowadzimy działania mające na celu zawarcie długoletnich kontraktów na dostawy tego paliwa, co zapewni bezpieczeństwo zarówno nam, jak i producentom RDF.

  Wizualizacja instalacji MBP w Tracku, źródło: ZGOK Olsztyn


  Kiedy więc powstanie spalarnia w Olsztynie?

  - Zamiast „spalarnia” użyłabym określenia – Instalacja Termicznego Przekształcania Frakcji Palnej Odpadów Komunalnych. Planujemy, iż pierwsze prace budowlane rozpoczną się w roku 2017,  rozruchy próbne nastąpią w połowie 2019 r., a „pełną parą” instalacja ruszy w roku 2020. Po wybudowaniu nowej Instalacji, spółka PPP przystąpi do modernizacji ciepłowni Kortowo w celu przystosowania jej do reżimów środowiskowych wymaganych dyrektywą IED. Oba źródła będą w stanie zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby mieszkańców Olsztyna w zakresie zaopatrzenia w ciepło.

  Dziękuję za rozmowę

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: °C
Prędkość wiatru: m/s
Nasłonecznienie: W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

facebook